LOGO
ยินดีต้อนรับ: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าชมเว็บไซต์

ทำเนียบบุคลากร

ทั้งหมด
...
นายประสิทธิ์ พิเศษ

รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

เพิ่มเติม
...
นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เพิ่มเติม
...
นายธีระนัย ไม้สูงเนิน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เพิ่มเติม
...
นางสาวสุภาพร โขงรัมย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เพิ่มเติม
...
นางสาวนรมน มูลไธสง

นักจิตวิทยา

เพิ่มเติม
...
ว่าที่พันโท รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์

ลูกจ้างชั่วคราว

เพิ่มเติม
...
นางสาวฐานิดา สุขรัมย์

เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัด ลูกจ้างชั่วคราว

เพิ่มเติม
...
นายพนม นอนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เพิ่มเติม