ทำเนียบบุคลากร

รองผู้อำนวยการ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

รองผู้อำนวยการ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายธีระนัย ไม้สูงเนิน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวสุภาพร โขงรัมย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวนรมน มูลไธสง

นักจิตวิทยา

ว่าที่พันโท รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวฐานิดา สุขรัมย์

จ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัด ลูกจ้างชั่วคราว

นายพนม นอนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Design by - Dew Chatchawan Ngerthaworn